top of page

Clàusula informativa de normativa de Protecció de Dades (RGPD)

En compliment del que estableix el 'Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquests dades' i a la 'Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals', us informem que les vostres Dades Personals seran incorporades a un fitxer el propietari del qual és responsable JORDI TEMBLEQUE BAEZA (d'ara endavant 'Responsable') amb CIF o NIF 36521857L, i domicili social situat al c/ VALLFOGONA, 6, 08012, Barcelona província de Barcelona, ​​amb telèfon 93.130.41.58 i correu electrònic taller@somdemoto.com. El ‘Responsable’ us informa que tractem les Dades Personals que ens facilita amb la finalitat de prestar-los el servei sol·licitat i complir amb les obligacions administratives i legals derivades del mateix. Les dades proporcionades es conservaran, mentre es mantingui la relació comercial, durant els anys necessaris per complir les obligacions legals o no ser que es sol·liciti la supressió per l'interessat. La base legal per al tractament de les seves dades personals és el propi consentiment d'aquest interessat. Les Dades Personals que ens faciliti no seran cedides a tercers excepte, en cas necessari, a entitats i administracions públiques per complir les obligacions legals derivades de la prestació dels serveis sol·licitats, només si l'interessat passa a ser client final i se'n realitza alguna transacció comercial. El fet que l'interessat no permeti que es facilitin les seves dades personals a les administracions públiques o empreses esmentades anteriorment, implica que no es pugui complir amb la prestació dels serveis sol·licitats. Us informem que es tractaran les dades de manera lícita, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. Per tant, el ‘Responsable’ es compromet a adoptar les mesures necessàries perquè les dades inexactes se suprimeixin o rectifiquin. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si el ‘Responsable’ està tractant les seves dades personals. També teniu dret a accedir a les vostres dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries. A més podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació o oposició al seu tractament, cancel·lació i portabilitat de les seves dades personals, en els termes que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades, dirigint la seva petició al 'Responsable' al domicili social indicat anteriorment o bé a través de correu electrònic a taller@somdemoto.com. Podeu retirar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat amb anterioritat per a una o diverses finalitats específiques, sense que això afecti la licitud dels tractaments derivats dels serveis prestats previ a la seva retirada. Podrà dirigir-se a l'autoritat de control competent en matèria de protecció de dades per presentar la reclamació que consideri oportuna, mitjançant un escrit dirigit l'Agència Espanyola de Protecció de Dades situada al c/ Jorge Juan, 6 - 28001 Madrid o mitjançant comunicació electrònica des de la pàgina web https://sedeagpd.gob.es

bottom of page